İş Etiği Kurallarımız

Aşağıda yer alan beyanı işyeri etik kurallarımız olarak tanımlıyoruz.

 • Bu kuralların olası ihlaline dair iç ve dış paydaşlarımızdan gelebilecek her türlü bildirimi etik@suptex.com adresi üzerinden yönetim kurulumuz aracılığı ile izliyoruz.
 • Tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizi dürüstlük ve adalet ilkelerine göre yürütürüz.
 • Şirket kayıtlarını doğru olarak oluşturur, tüm paydaşlarımıza doğru verileri sunarız.
 • Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi yerel yasalar ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütür, yasa düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılır bilgileri zamanında sunarız.
 • Çalışanlarımızın kişisel bilgilerini, tedarikçi ve müşterilerimizin ticari sırlarını, ailemize ait mahrem bilgileri, üçüncü taraflarla yapılan gizlilik sözleşmesi kapsamındaki hususları ve kurumumuza ait olup ifşası gayri ahlaki bir durum ya da rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek her türlü bilgiyi gizli tutarız.
 • Fikri mülkiyet haklarına saygı duyar, araştırma ve çalışmalarımızda intihale müsaade etmeyiz.
 • Çocuk işçi ya da yasadışı göçmen çalıştırmak dâhil hiçbir gayri resmi istihdam faaliyetinde bulunmayız.
 • İnsan sağlığı ve iş güvenliğini her türlü ticari ve idari kaygının önünde tutarız.
 • Çalışanlarımız başta olmak üzere hiçbir paydaşımıza din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet ya da siyasi görüşleri dolayısıyla farklı muamele yapmayız. İnsanlara ayrım gözetmeksizin eşit fırsatlar sunmak için çabalarız.
 • İnsanlara saygılı davranır, düşmanlık, taciz ya da saygısızlık olarak algılanabilecek davranışlardan kaçınırız.
 • İşe alımlarda, terfi ve görevlendirmelerde ehliyet ve liyakati esas alırız.
 • İnsanlara saygılı davranır, düşmanlık, taciz ya da saygısızlık olarak algılanabilecek davranışlardan kaçınırız.
 • Şirket zamanı ve kaynaklarını kişisel amaçlarımız için kullanmayız, suistimale ya da haksız kazanca yol açacak hiçbir davranışta bulunmayız.
 • Hiçbir paydaşımızdan nezaket ve iyi niyet sınırlarının ötesinde, yüksek pahada hediye ya da maddi kazanç karşılığı olan teklifleri kabul etmeyiz. Rüşvet almaz, rüşvet vermeyiz.
 • Rakiplerimiz hakkında kanunlara aykırı ya da gayrı ahlaki yollar ile bilgi toplamaz, onlarla haksız rekabete yeltenmeyiz.
 • Çevreye hiç zarar vermemeyi hedefleyerek üretim faaliyetlerimizin olası tüm çevresel etkilerini en aza indirgeyen ve çevreyi koruyan gayretler içerisinde bulunuruz.
 • Topluma karşı olan sorumluluğumuzun bilinci ile insan haklarını ve onurunu koruyucu, yaşam standardını yükseltici ve iyi bir vatandaş olmaya dönük tüm eğitim ve hayır işlerini destekler, teşvik ederiz.
 • Ortaklarımız adına gereksiz ve yönetilemez riskler almaktan kaçınır, mali disiplin, şeffaf yönetim ve hesap verebilirlik ilkeleri altında sürdürülebilir kârlılığı hedefleriz.
 • Ailemizin ve kurumumuzun itibarını her koşul altında muhafaza ederiz.